Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 2010

30. 1. 2010

 Zápis z výroční členské schůze

konané 30. ledna 2010 v 15,00 hod ve „SPORTCLUBU“na hřišti.

 

Schůzi zahájil tajemník Miroslav Albert, který seznámil pří-

tomné s programem výroční členské schůze.

 

- seznámení s programem

- volba mandátové a volební komise

- uctění památky zesnulých členů

- zpráva o činnosti klubu

- zpráva o hospodaření klubu

- diskuze

- zpráva mandátové komise

- zpráva volební komise

- schválení usnesení

- závěr

- pohoštění a volná zábava

 

1.

Volba mandátové a volební komise

Jednohlasně byli zvoleni za mandátovou komisy páni Šimera , Ždán , Kaška

Za volební komisi páni Krajíček , Talaš ,Otepka 

 

2.

Proběhlo uctění památky zesnulých

 

3.

Zprávu přednesl místo hlasově indisponovaného předsedy Františka

Alberta tajemník Miroslav Albert.

Dle podkladů vedoucích mužstev a trenéra „A“ mužstva zhodnotil

činnost „A“ mužstva, „B“ mužstva, starších a mladších žáků. Dále

popsal problémy s chodem všech mužstev v době celosvětové krize ekonomiky .

 

4.

Zprávu přednesl hospodář klubu ing. Milan Jedlička.

Dále upozornil na stále větší problémy se sháněním financí ať již

od sponzorů, tak od nadřízených orgánů , čímž nastínil finanční

plán pro rok 2010 .

 

5.Diskuze

- Ing.Jedlička Nemalou částku, která chybí v rozpočtu je dotace na mládež, protože po odtržení Želechovic od Zlína nedostáváme na žáky, kteří nemají bydliště v rámci města Zlína žádné dotace.

Je třeba oslovit starostu Želechovic, zda by na žáky bydlící v Žele-

chovicích dala obec v rámci svých možností našemu klubu finanční

částku na činnost mládežnické kopané.

 

- Albert - Připomněl hodnotu vybavení klubu, která činí mimo budovy

a venkovní prostory cca 100 000 Kč.

 

- Radim Masařík, seznámil přítomné s kulturními

akcemi v roce 2009 . Byly to tyto akce :

- stavění máje

- Dětský den ve spolupráci se SZZL

- pivní slavnosti

- zábava v září

Na těchto organizačně náročných akcích se zdařil nemalý zisk ,

který se použil na pořízení nových sítí za brankami, nakoupeny

nové míče apod.

Dále hovořil o uspořádání Dětského dne a to v režii FK Lužkovice

v termínu 26. června 2010.

Brigádnickou činností by se měly postupně zlepšovat prostory na

pořádání zábav, vybavení buněk aj.

Dále provézt odsávání v prostoru hospůdky „ SPORTCLUB“a vybudovat,

nebo zrekonstruovat dětské hřiště v našem areálu.

 

- Jiří Ždanov, který seznámil přítomné jménem Komise

místní části s návrhem priorit na rok 2010.

Pro FK Lužkovice jsou to následující dotace :

- turnaj žáků ……………….. 5 000 Kč

- Dětský den ………………..10 000 Kč

- Pohádkový les …………….15 000 Kč

- Dětské hřiště …………… 20 000 Kč

V případě rozšíření dětského hřiště by bylo nutno vykoupit část pozemku od majitele.

Dále upozornil na zdevastovanou zahradu rodiny Kazíkovy, která dělá našemu

areálu jen ostudu. Komise místní části Lužkovice zadala zpracování projektu na

ůpravu části této zahrady, která by sloužila jako parkoviště.

Pro vysvětlení uvedl, že rodina Kazíkova vlastní jen 580 m2 této zahrady, zbytek tj. 302 m2 je majitelem statutární město Zlín.

Součástí projektu, který zpracovává Centroprojekt Zlín by měl být i chodník

od mostu ke hřišti.

 

 - Jiří Jurčák, který doplnil předchozí diskuzní příspěvek

o fakta, že výkup pozemku na dětské hřiště musí vykoupit město Zlín s tím,že

bude zodpovědné za provoz a bude provádět pravidelné revize zařízení.

 

-  ing. Ctirad Zámorský, který jako zastupitel magistrátu města Zlína pozdravil naši schůzi a souhlasil s rozšířením dětského hřiště,které

by pro klubovou pokladnu mělo přinést další finanční částku. Nabádal k větší

aktivitě hráčů a členů Fotbalového klubu..

 

- Jiří Masařík, všechno co tady vidí si vybudovali hráči,

členové a příznivci sami, bez cizí pomoci a že se nikdo práce nebojí.

 

- Jiří Jurčák, kritizoval vedení ekonomiky klubu.

 

- Štefan Forgáč mluvil v témže duchu .

 

- Radim Masařík , jim na jejich dotazy odpověděl .Jednalo se hlavně o

 zaúčtování do pokladny .

 

- Milan Novák se ptal, proč není v Želechovicích u křižovatky skříňka Fotbalového klubu do které se vždy vylepovaly plakáty.

Skříňku demontovali pracovníci při rozšiřování chodníku a zpět po provedení

dlažby už ji neosadili. Prozatím plakáty lepí Radek Špendlík do vedlejší

skříňky, která zůstala nedotčena při úpravě chodníku. Situace ohledně nové

skříňky musí být co nejdříve řešena.

 

6.

Zpráva mandátové komise:

Zprávu mandátové komise přednesl Jiří Ždanov.

Dnešní výroční členské schůze se zúčastnilo 38 členů a 3 hosté.

Za nového člena byl přijat zastupitel MMZ ing. Ctirad Zámorský.

Při prezentaci byly vybírány členské příspěvky při jednotné ceně 100 Kč.

Valná hromada FK Lužkovice je usnášeníschopná .

 

7.

Zprávu volební komise přednesl František Krajíček.

Návrh nového výboru :

Miroslav Albert, ing. Milan Jedlička, Jan Šimera, Otakar Ronza, Vilém Talaš,

Milan Otépka, Radim Masařík, Jaroslav Krajča, Zdeněk Richter, Zdeněk Mařík,Tomáš Gajdošík a Zdeněk Kovařík.

 

 

Návrh revizní komise

Jiří Ždán , Kamil Elšík

 

8.

Návrh usnesení :

- Schválení uzávěrky roku 2009

- Zvolení nového výkonného výboru

- Zvolení revizní komise

- Schválení ekonomické rozvahy na rok 2010

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

9.

Závěr :

Schůzi zhodnotil a ukončil stávající tajemník Miroslav Albert, který popřál nově zvolenému výboru a upozornil ,že jednotlivé funkce nového výboru budou rozděleny na ustavující schůzi. Hodně zdaru v nadcházejícím volebním období.

 

Správnost usnesení valné hromady FK Lužkovice potvrdil

 

Členov výkonného výboru Podpis 

 

Miroslav Albert  

 

Ing.Milan Jedlička

 

Jan Šimera

 

Radim Masařek

 

Zdeněk Mařík 

 

Členové revizní komise

 

Kamil Elšík

 

Jiří Ždanov

 

 

   Dne 30.ledna 2010